Haptonomisch diëtist

Ik, Marleen van der Gragt van praktijk ‘Bly’, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe er door mij met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

· Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven in deze Privacy verklaring;

· Uw persoonsgegevens beperkt zal verwerken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

· Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

· Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan dit via de contact gegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Marleen van der Gragt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Administratieve doeleinden;
· Het uitvoering geven aan de behandeling.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Marleen van der Gragt, haptonomisch diëtist, de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam;
· Tussenvoegsel;
· Achternaam;
· Adres
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Geslacht
· Gegevens over psychische en mentale gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Marleen van der Gragt, haptonomisch diëtist, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna tot 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en met uw toestemming.

Minderjarige:

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Marleen van der Gragt, haptonomisch diëtist, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Mijn wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.
Er zijn maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, denk hierbij aan de volgende situaties:
· Alle personen die namens Marleen van der Gragt, haptonomisch diëtist, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
· Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
· Ik pseudonimiseer persoonsgegevens als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld wanneer ik deze gebruik voor intercollegiale toetsing;
· Ik evalueer regelmatig mijn privacy maatregelen;
· Ik hanteer zowel een digitale als een papieren cliëntendossier. Het papieren dossier wordt bewaard in een kast die op slot is en waarvan alleen ik de sleutel beheer.

In kaart brengen website bezoek

Voor het optimaliseren en analyseren van het gebruik van de website gebruik ik Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met google, zodat uw gedrag op onze website niet gebruikt mag worden door google of andere partijen. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Contactformulier/email
U kunt mij bereiken per email en via het contactformulier op mijn website. Hierbij zie ik uw naam en emailadres. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de mail aan mij te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden wordt gelezen.


Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.